Regulamin


Regulamin serwisu internetowego
Zimorodek.plNiniejszy Regulamin odnosi się do Aplikacji Mobilnej oraz Serwisu Internetowego Zimorodek, a także do Usług dostępnych za ich pośrednictwem. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia ww. usług, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Wcześniejsza wersja regulaminu dostępna jest >>TUTAJ<<

I. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
 1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna Zimorodek przeznaczona na urządzenia mobilne (w szczególności smartfonach, tabletach) z systemem operacyjnym Android,
 2. Usługodawca – Piotr Ślęzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IT Piotr Ślęzak, ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań, NIP 7792190214, REGON 366129262, e-mail: kontakt@zimorodek.pl
 3. Gospodarz Wody – podmiot uprawniony do rybactwa zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 4. Konto - wydzielona część Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej udostępniana i prowadzona dla indywidualnego Użytkownika, w której gromadzone są dane Użytkownika, umożliwiająca korzystanie z Usług, które nie są dostępne bez założenia Konta, w szczególności umożliwiająca dokonywanie zakupu Zezwoleń.
 5. Login i Hasło – ciąg znaków stanowiący kombinację liter i cyfr oraz innych symboli, podawany przez Użytkownika przy Rejestracji w celu jego identyfikacji, niezbędne do zalogowania się do Konta.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu i Aplikacji Mobilnej Zimorodek.
 7. Regulamin Połowu Ryb – odrębny regulamin Gospodarza Wody ustalający warunki amatorskiego połowu ryb na gospodarowanych przez niego wodach.
 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 9. Serwis Internetowy – serwis internetowy Zimorodek działający w domenie http://zimorodek.pl, dostępny także w wersji mobilnej, administrowany przez Usługodawcę, w ramach którego udostępniany jest informator o akwenach i  ciekach wodnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podmiotach uprawnionych do rybactwa, a także umożliwiający dokonanie zakupu zezwoleń wędkarskich, oraz inne usługi z nimi związane
 10. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Usługi – świadczenia na rzecz Użytkownika realizowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności usługi opisane w pkt IV Regulaminu.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO


 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej każdy Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom w Serwisie Internetowym oraz Aplikacji Mobilnej w taki sposób, że możliwe jest jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Przez korzystanie z Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej rozumie się każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z zasobami Serwisu Internetowego lub Aplikacji, lub też prowadzi do korzystania z Usług.
 5. Korzystanie z niektórych Usług nie jest możliwe bez Rejestracji i posiadania Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w strukturę, formę, grafikę, treść, mechanizm działania ani w jakiekolwiek elementy kodu źródłowego Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, jak również modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji, wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, samodzielnego oddzielania od całości elementów Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej jakiejkolwiek ich części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona, czy też samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy.
 7. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Aplikacji Mobilnej, Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy. Użytkownik nie jest uprawniony w zakresie korzystania Serwisu lub Aplikacji do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie Internetowym oraz Aplikacji Mobilnej treści reklamowych dotyczących oferowanych produktów własnych oraz produktów i usług osób trzecich.

III. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA


 1. Użytkownikami posiadającymi Konto mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, legitymujące się zgodą przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej.
 2. Użytkownik może założyć Konto dokonując Rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia, nazwiska, numeru karty wędkarskiej, adresu e-mail i hasła oraz potwierdzenia adresu e-mail w sposób określony w otrzymanej korespondencji zaadresowanej na podany adres e-mail.
 3. 3. Po złożenia oświadczenia woli o akceptacji warunków Regulaminu, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysłana zostaje wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz pozostałe wymagane prawem informacje oraz utworzone zostaje Konto Użytkownika.
 4. Dostęp do Konta jest możliwy po podaniu w Serwisie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej adresu e-mail i hasła.
 5. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, które mogą w każdym czasie zostać uzupełnione lub zaktualizowane, za wyjątkiem adresu e-mail. Użytkownik zobowiązany jest do podawania pełnych i prawdziwych danych i dbania o ich aktualność.
 6. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich Usług świadczonych w Serwisie Internetowym oraz Aplikacji Mobilnej, w tym korzystania z funkcjonalności Zakupu Zezwoleń, musi podać dane umożliwiające dokonanie Zakupu Zezwoleń u danego Gospodarza Wody, w tym m.in.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru dokumentu uprawniającego do połowu ryb na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wobec Użytkownika, który nie dopełnił obowiązku podania aktualnych i prawdziwych danych przy Rejestracji.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika, w szczególności w podawanych/wybieranych przez niego przy Zakupie danych osobowych, numerach dokumentu uprawniającego do połowu ryb na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nazw akwenów lub cieków, terminach połowu, itp.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien chronić hasła do Konta przed osobami nieuprawnionymi.
 10. Usługodawca zastrzega możliwość tymczasowego blokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Zakupu lub Konta.

IV. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


 1. Za pomocą Aplikacji Mobilnej oraz Serwisu Internetowego Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi:
  1. związane z dostępem i możliwością przeglądania informacji o: akwenach i ciekach wodnych, podmiotach uprawnionych do rybactwa, sklepach wędkarskich, jednostkach Państwowej Straży Rybackiej, okresach i wymiarach ochronnych ryb, niektórych warunkach połowu wskazanych w Regulaminach Połowu Ryb, oraz zapewnia możliwość przeglądania i korzystania z tych zasobów,
  2. możliwość zakładania i prowadzenia Konta Użytkownika,
  3. umożliwiające zakup Zezwoleń, wydawanych przez Gospodarza Wody, przy udziale Usługodawcy działającego w imieniu i na rzecz Gospodarza Wody w charakterze agenta,
  4. newslettera,
  5. związane z działalnością marketingową, w tym udostępnianie banerów reklamowych i innych informacji handlowych o usługach i towarach osób trzecich.
 2. Korzystanie z większości Usług i funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej jest nieodpłatne. Odpłatność na zasadach określonych w Regulaminie dotyczy wyłącznie Zakupu Zezwoleń od Gospodarza Wody.
 3. Użytkownik przed przystąpieniem do usługi odpłatnej, zostanie każdorazowo poinformowany o tym fakcie, w tym o wysokości opłat lub kosztów, celem uzyskania zgody Użytkownika na ich pokrycie.

V. ZAKUP ZEZWOLEŃ


 1. Usługa zakupu Zezwolenia jest odpłatna i dostępna jedynie dla Użytkowników którzy przeszli Rejestrację i podali poprawne dane umożliwiające przeprowadzenie transakcji.
 2. Usługodawca świadczy usługi Zakupu tylko dla tych akwenów i cieków wodnych, dla których w Serwisie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej wskazana jest możliwość zakupu Zezwolenia.
 3. Odpłatność za Zakup nie obejmuje kosztów transmisji danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi, które Użytkownik ponosi zgodnie z taryfą operatora, z którego usług korzysta.
 4. Użytkownik zleca Zakup Zezwolenia, a Usługodawca przyjmuje to zlecenie, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Serwisu Internetowego. Zlecając Zakup Użytkownik zobowiązany jest określić w odpowiednim formularzu dane dotyczące osoby na rzecz której Zezwolenie ma być wydane oraz inne informacje związane z planowanym połowem, takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu uprawniającego do połowu ryb, daty planowanego połowu, akwen i technik połowu, które obejmować ma zezwolenie, lub inne dane których obowiązek podania wynikać będzie z Regulaminu Połowu Ryb obowiązującego u danego Gospodarza Wody, u którego połów ma się odbywać.
 5. Po wprowadzeniu danych Użytkownik zatwierdza je klikając przycisk zapłaty przenoszący na stronę serwisu realizującego płatności elektroniczne oraz składa oświadczenie woli, w którym akceptuje warunki Regulaminu Połowu Ryb.
 6. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie zapłaty za Zezwolenie w wybranej przez Użytkownika formie elektronicznej, za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą. Jednym z operatorów, których usługi mogą być wykorzystywane podczas realizacji płatności jest operator prowadzący serwis dostępny pod adresem https://przelewy24.pl.
 7. Bezpośrednio przed dokonaniem płatności Użytkownik otrzymuje informację o całkowitej płatności, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora ją realizującego
 8. Poprzez dokonanie zapłaty odpowiedniej kwoty, na właściwy rachunek płatniczy Usługodawcy, Użytkownik zawiera umowę zakupu Zezwolenia według wskazań Użytkownika na warunkach określonych przez Gospodarza Wody. Jednocześnie po przyjęciu zapłaty przez Usługodawcę generowane jest potwierdzenie Zakupu wraz z Zezwoleniem, które przesyłane są na adres e-mail Użytkownika.
 9. Płatności dokonywane za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, wymagają przestrzegania regulaminów określonych przez tego operatora.
 10. Usługodawca nie gromadzi danych identyfikacyjnych związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.
 11. Zezwolenie jest ważne w formie wydruku lub w postaci zapisu elektronicznego.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, iż w trakcie kontroli Zezwoleń zobowiązany jest do okazania kontrolerowi potwierdzenia Zezwolenia w postaci zapisu elektronicznego na swoim urządzeniu mobilnym lub w postaci wydruku.
 13. Zakup Zezwolenia, w trakcie kontroli przez upoważnionego kontrolera, jest niedopuszczalny i będzie uznawany za brak ważnego Zezwolenia.

VI. ZAWARCIE UMOWY


 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy z chwilą skorzystania przez Usługobiorcę z jednej z Usług opisanych w pkt IV Regulaminu lub poprzez dokonanie zapłaty na warunkach określonych w pkt V Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub na czas realizacji płatnej Usługi.
 2. Poprzez złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie drogą elektroniczną usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE


 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. dostępu do Internetu,
  2. konta poczty elektronicznej e-mail
  3. przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera
  4. programu do obsługi plików w formacie PDF,

  do korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji Mobilnej potrzebne jest ponadto:

  1. urządzenie mobilne (w szczególności smartfon lub tablet) z systemem operacyjnym Android 4.0 lub wyższej
  2. dostęp do sieci telefonii komórkowej.
 1. Korzystanie z Usługi wymaga zapisywania plików „Cookies” przez serwer Serwisu Internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika. „Cookies” to zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego zapisany w pliku tekstowym. Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Do działania „Cookies” konieczna jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie ich z dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić korzystanie z Usługi.
 2. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego i Usług było możliwe dla Użytkowników z użyciem dostępnych przeglądarek internetowych. Usługodawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY


 1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez Usługodawcę nie powodują okoliczności niezależne od niego, tj.: podanie błędnych danych podczas wypełniania formularza, w oparciu o który dochodzi do Zakupu Zezwolenia, niesprawność urządzeń końcowych należących do Użytkownika oraz ograniczenia lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet, a także inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające z działania Użytkownika niezgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca ma obowiązek świadczyć Usługi w sposób niewadliwy. Usługodawca jest jednak uprawniony do przerw w udostępnianiu Serwisu Internetowo i Aplikacji Mobilnej, w przypadku modyfikacji, modernizacji, rozbudowy lub konserwacji Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, a także w przypadku wystąpienia siły wyższej, działań lub zaniechania osób trzecich oraz innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego wykorzystania przez Usługobiorcę zasobów Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej oraz zakupionych Zezwoleń, jak również za ich wykorzystanie do połowu ryb w sposób niezgodnych z Zezwoleniem i Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb lub też dokonywanie połowu na wodach nieobjętych zakupionym Zezwoleniem.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kontakt@zimorodek.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań.
 2. Podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi Zakupu Zezwolenia, o której mowa w pkt. V Regulaminu.
 3. Mając na względzie rodzaj usług świadczonych przez Usługodawcę, przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko oraz adres e-mail, a w przypadku zgłoszenia reklamacji, przetwarzaniu mogą podlegać także dane adresowe osoby zgłaszającej reklamację. W celu korzystania z usług związanych z zakupem (i archiwizacją) Zezwoleń przetwarzaniu podlegają: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dokumentu uprawniającego do połowu.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w następujących celach:
  1. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Usługodawcą a Użytkownikiem,
  2. wykonania usług wskazanych w pkt IV i V Regulaminu
  3. działań marketingowych podejmowane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa,
  4. zawarcia umowy Zakupu Zezwolenia z właściwym Gospodarzem Wody
  5. obsługi procesu reklamacyjnego.
 5. Po zakończeniu korzystania z usług, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie dozwolonym na mocy art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwis wraz z przetwarzanymi na nim danymi, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i Serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne.
 7. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym Regulaminie
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Usługodawcę.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 10. W zależności od zakresu Zezwolenia Użytkownik może zdecydować o podaniu innych informacji i danych Użytkownika lub innych osób, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi. Usługodawca nie przetwarza danych wrażliwych.
 11. Użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do tego, aby administrator danych przetwarzał dane użytkownika;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu skorzystania z praw określonych w lit. a.– f. powyżej należy skontaktować się z Usługodawcą, do którego dane kontaktowe zostały wskazane poniżej.

 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Piotr Ślęzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IT Piotr Ślęzak, ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań, NIP 7792190214, REGON 366129262, e-mail: kontakt@zimorodek.pl
 14. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACJE


 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków usługi określonych w Regulaminie, w tym wadliwego jej rozliczenia. Użytkownik może również zgłaszać nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej.
 2. Reklamacje oraz informacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zimorodek.pl.
 3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację, w tym jego imię i nazwisko (nazwę), adres i adres e-mail,
  2. określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie spełnia warunków opisanych w ust. 3 powyżej lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca poinformuje Użytkownika o konieczności jej uzupełnienia określając zakres tego uzupełnienia, ze wskazaniem terminu jego wykonania, nie krótszym niż 7 (siedem) dni, wraz z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji we wskazanym terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania.
 5. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca informuje, że Użytkownikom przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym skorzystania z mediacji poprzez np. zawarcie umowy o mediację lub przez poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu konsumenckiego, na co Usługodawca musi wyrazić dodatkową zgodę. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1. Zgodnie z przepisami prawa Użytkownikowi będącemu konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Użytkownikowi zgodnie z art 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje jednakże prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych m.in. z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z czym Użytkownikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Zakupu Zezwolenia określającego wyraźnie daty połowu.
 3. W pozostałych przypadkach nieobjętych ust. 2 powyżej, Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej: kontakt@zimorodek.pl. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na podany powyżej adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o odstąpieniu, Usługodawca wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie ww. oświadczenia. Oświadczenie może być również złożone w formie pisemnej i wówczas winno zostać wysłane na podany w punkcie I ust. 2 Regulaminu adres Usługodawcy, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. Środki pieniężne Użytkownika niewykorzystane na realizację Usług, zostają zwrócone Użytkownikowi na rachunek bankowy wskazany przez niego za pośrednictwem wiadomości mailowej przesłanej na adres e-mail Usługodawcy.
 5. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może posłużyć się następującym wzorem oświadczenia: niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi w ramach serwisu Zimorodek z dnia …………(data zawarcia umowy), wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika oraz wskazaniem, do jakiej usługi odnosiła się umowa między Użytkownikiem a Usługodawcą.

XII. WYPOWIEDZENIE UMOWY


 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę poprzez złożenie oświadczenia woli poprzez usunięcie Konta lub w przypadku usługi newslettera poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w wiadomości mailowej otrzymanej w ramach usługi oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Usługodawca rozwiązuje umowę poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Użytkownika, o ile ten został podany.
 4. Usługodawca ma prawo zablokować Usługi w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, lub korzystania z usług, Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania na stronach Serwisu Internetowego i stanowią integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej z Użytkownikiem.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów w tym ze względu na istotne zmiany z zakresie prowadzonej działalności, zmiany profilu i zakresu świadczonych Usług, wprowadzaniem nowych funkcjonalności i udogodnień zawiązanych z korzystaniem z Usług, wystąpienia zmian technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub Aplikacji Mobilnej, a także z uwagi na zmiany danych Usługodawcy, lub konieczność dostosowania Regulaminu do zmian w przepisach prawa. Informacja o zmianach wraz z nowym brzmieniem Regulaminu oraz planowaną datą wejścia w życie będzie doręczana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w jego Koncie na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Do zleceń złożonych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się postanowienia poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. Użytkownik będzie poproszony o akceptację nowego Regulaminu mailowo lub w Serwisie/ Aplikacji Mobilnej, przed skorzystaniem z Usługi. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści nowego Regulaminu, ma on prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej i żądać usunięcia swoich danych.
 4. Treść wersji Regulaminu sprzed jego zmiany, dostępna jest na stronach Serwisu Internetowego (na górze niniejszego regulaminu).
 5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu Internetowego można kierować pod adres e-mail:kontakt@zimorodek.pl.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisu kodeksu cywilnego oraz inny powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.05.2019 r.