Regulamin


Regulamin serwisu internetowego
Zimorodek.plNiniejszy Regulamin odnosi się do Aplikacji Mobilnej oraz Serwisu Internetowego Zimorodek, a także do Usług dostępnych za ich pośrednictwem. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

I. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
 1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna Zimorodek przeznaczona na urządzenia mobilne (w szczególności smartfonach, tabletach) z systemem operacyjnym Android,
 2. Usługodawca – Administrator serwisu zimorodek.pl
 3. Gospodarz Wody – podmiot uprawniony do rybactwa zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 4. Konto - wydzielona część Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej udostępniana i prowadzona dla indywidualnego Użytkownika, w której gromadzone są dane Użytkownika, umożliwiająca korzystanie z Usług, które nie są dostępne bez założenia Konta.
 5. Login i Hasło – ciąg znaków stanowiący kombinację liter i cyfr oraz innych symboli, podawany przez Użytkownika przy Rejestracji w celu jego identyfikacji, niezbędne do zalogowania się do Konta.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu i Aplikacji Mobilnej Zimorodek.
 7. Regulamin Połowu Ryb – odrębny regulamin Gospodarza Wody ustalający warunki amatorskiego połowu ryb na gospodarowanych przez niego wodach.
 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 9. Serwis Internetowy – serwis internetowy Zimorodek działający w domenie http://zimorodek.pl, dostępny także w Wersji Mobilnej, administrowany przez Usługodawcę, w ramach którego udostępniany jest informator o akwenach i  ciekach wodnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podmiotach uprawnionych do rybactwa oraz inne usługi z nimi związane.
 10. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Usługi – świadczenia na rzecz Użytkownika realizowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności usługi opisane w pkt IV Regulaminu.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO


 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej każdy Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom w Serwisie Internetowym oraz Aplikacji Mobilnej w taki sposób, że możliwe jest jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Przez korzystanie z Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej rozumie się każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z zasobami Serwisu Internetowego lub Aplikacji, lub też prowadzi do korzystania z Usług.
 5. Korzystanie z niektórych Usług nie jest możliwe bez Rejestracji i posiadania Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony bez zgody Usługodawcy do jakiejkolwiek ingerencji w strukturę, formę, grafikę, treść, mechanizm działania ani w jakiekolwiek elementy kodu źródłowego Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, jak również modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji, wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, samodzielnego oddzielania od całości elementów Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej jakiejkolwiek ich części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona, czy też samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej oraz wszelkich innych zmian technicznych.
 7. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Aplikacji Mobilnej, Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy.

III. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA


 1. Użytkownikami posiadającymi Konto mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, legitymujące się zgodą przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej.
 2. Użytkownik może założyć Konto dokonując Rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie adresu e-mail, loginu i hasła oraz potwierdzenia adresu e-mail w sposób określony w otrzymanej korespondencji zaadresowanej na podany adres e-mail.
 3. Po potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego i złożenia oświadczenia woli o akceptacji warunków Regulaminu, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysłana zostaje wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz pozostałe wymagane prawem informacje oraz utworzone zostaje Konto Użytkownika.
 4. Dostęp do Konta jest możliwy po podaniu w Serwisie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej loginu i hasło.

IV. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


 1. Za pomocą Aplikacji Mobilnej oraz Serwisu Internetowego Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi:
  1. związane z dostępem i możliwością przeglądania informacji o: akwenach i ciekach wodnych, podmiotach uprawnionych do rybactwa, sklepach wędkarskich, jednostkach Państwowej Straży Rybackiej, okresach i wymiarach ochronnych ryb, niektórych warunkach połowu wskazanych w Regulaminach Połowu Ryb, oraz zapewnia możliwość przeglądania i korzystania z tych zasobów,
  2. możliwość zakładania i prowadzenia Konta Użytkownika,
  3. newslettera,
 2. Korzystanie z Usług i funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej jest nieodpłatne.
 3. Usługodawca dokłada najwyższych starań w celu dostarczania Użytkownikom możliwie aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji, o których mowa w ust. 1 a powyżej. Użytkownik nie jest jednak zwolniony z konieczności każdorazowego upewnienia się, przed przystąpieniem do połowu ryb w danym akwenie lub cieku wodnym, co do osoby Gospodarza Wody, dopuszczalności i warunków połowu ryb w danych wodach oraz zakresu obowiązków i ograniczeń wynikających z Regulaminu Połowu Ryb i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE


 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. dostępu do Internetu,
  2. konta poczty elektronicznej e-mail
  3. przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera

  do korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji Mobilnej potrzebne jest ponadto:

  1. urządzenie mobilne (w szczególności smartfon lub tablet) z systemem operacyjnym Android 4.0 lub wyższej
  2. dostęp do sieci telefonii komórkowej.
 1. Korzystanie z Usługi wymaga zapisywania plików „Cookies” przez serwer Serwisu Internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika. „Cookies” to zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego zapisany w pliku tekstowym. Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Do działania „Cookies” konieczna jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie ich z dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić korzystanie z Usługi.
 2. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego i Usług było możliwe dla Użytkowników z użyciem dostępnych przeglądarek internetowych. Usługodawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 10 dni od dnia opublikowania na stronach Serwisu Internetowego.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach wraz z nowym brzmieniem Regulaminu oraz datą wejścia w życie będzie doręczana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w jego Koncie na co najmniej 10 dni przed ich wejściem w życie. Do zleceń złożonych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się postanowienia poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści nowego Regulaminu, ma on prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej. Jeżeli przed datą wejścia w życie proponowanych zmian Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu do Usługodawcy wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę.
 4. Treść wersji Regulaminu sprzed jego zmiany, dostępna jest na stronach Serwisu Internetowego.
 5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu Internetowego można kierować pod adres e-mail:kontakt@zimorodek.pl.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisu kodeksu cywilnego oraz inny powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.2016 r.