Regulamin


Regulamin serwisu internetowego
Zimorodek.plNiniejszy Regulamin odnosi się do Aplikacji Mobilnej oraz Serwisu Internetowego Zimorodek, a także do Usług dostępnych za ich pośrednictwem. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia ww. usług, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Wcześniejsza wersja regulaminu dostępna jest >>TUTAJ<<

I. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
 1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna Zimorodek przeznaczona na urządzenia mobilne (w szczególności smartfonach, tabletach) z systemem operacyjnym Android.
 2. Usługodawca – Piotr Ślęzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IT Piotr Ślęzak, ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań, NIP 7792190214, REGON 366129262, e-mail: kontakt@zimorodek.pl
 3. Gospodarz Wody – podmiot uprawniony do rybactwa zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 4. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się także do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego.
 5. Konto – wydzielona część Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej udostępniana i prowadzona dla indywidualnego Użytkownika, w której gromadzone są dane Użytkownika, umożliwiająca korzystanie z Usług, które nie są dostępne bez założenia Konta, w szczególności umożliwiająca dokonywanie zakupu Zezwoleń za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 6. Login i Hasło – ciąg znaków stanowiący kombinację liter i cyfr oraz innych symboli, podawany przez Użytkownika przy Rejestracji w celu jego identyfikacji, niezbędne do zalogowania się do Konta.
 7. Mapy – mapy batymetryczne akwenów w formacie elektronicznym (cyfrowym) dostępne w Aplikacji Mobilnej, udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie przez Usługodawcę.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu i Aplikacji Mobilnej Zimorodek.
 9. Regulamin Połowu Ryb – odrębny regulamin Gospodarza Wody ustalający warunki amatorskiego połowu ryb na gospodarowanych przez niego wodach.
 10. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 11. Serwis Internetowy – serwis internetowy Zimorodek działający w domenie https://zimorodek.pl, dostępny także w wersji mobilnej, administrowany przez Usługodawcę, w ramach którego udostępniany jest informator o akwenach i ciekach wodnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podmiotach uprawnionych do rybactwa, a także umożliwiający dokonanie zakupu zezwoleń wędkarskich, oraz inne usługi z nimi związane.
 12. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej na zasadach określonych w Regulaminie.
 13. Usługi – świadczenia na rzecz Użytkownika realizowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności usługi opisane w pkt IV i V Regulaminu.
 14. Zezwolenie – wydawane przez Gospodarza Wody za opłatą, zezwolenie na amatorski połów ryb na wody, na których połów ma się odbywać.
 15. Zakup – transakcja polegająca na zakupie Zezwolenia za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO


 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej każdy Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom w Serwisie Internetowym oraz Aplikacji Mobilnej w taki sposób, że możliwe jest jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Przez korzystanie z Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej rozumie się każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z zasobami Serwisu Internetowego lub Aplikacji, lub też prowadzi do korzystania z Usług.
 5. Korzystanie z niektórych Usług nie jest możliwe bez Rejestracji i posiadania Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w strukturę, formę, grafikę, treść, mechanizm działania ani w jakiekolwiek elementy kodu źródłowego Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, jak również modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji, wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, samodzielnego oddzielania od całości elementów Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej jakiejkolwiek ich części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona, czy też samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy.
 7. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Aplikacji Mobilnej, Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy. Użytkownik nie jest uprawniony w zakresie korzystania Serwisu lub Aplikacji do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie Internetowym oraz Aplikacji Mobilnej treści reklamowych dotyczących oferowanych produktów własnych oraz produktów i usług osób trzecich.

III. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA


 1. Użytkownikami posiadającymi Konto mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, legitymujące się zgodą przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej.
 2. Użytkownik może założyć Konto dokonując Rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia, nazwiska, numeru karty wędkarskiej, adresu e-mail i hasła oraz potwierdzenia adresu e-mail w sposób określony w otrzymanej korespondencji zaadresowanej na podany adres e-mail.
 3. Po złożenia oświadczenia woli o akceptacji warunków Regulaminu, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysłana zostaje wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz pozostałe wymagane prawem informacje oraz utworzone zostaje Konto Użytkownika.
 4. Dostęp do Konta jest możliwy po podaniu w Serwisie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej adresu e-mail i hasła.
 5. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, które mogą w każdym czasie zostać uzupełnione lub zaktualizowane, za wyjątkiem adresu e-mail. Użytkownik zobowiązany jest do podawania pełnych i prawdziwych danych i dbania o ich aktualność.
 6. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich Usług świadczonych w Serwisie Internetowym oraz Aplikacji Mobilnej, w tym korzystania z funkcjonalności Zakupu Zezwoleń, musi podać dane umożliwiające dokonanie Zakupu Zezwoleń u danego Gospodarza Wody, w tym m.in.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru dokumentu uprawniającego do połowu ryb na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wobec Użytkownika, który nie dopełnił obowiązku podania aktualnych i prawdziwych danych przy Rejestracji.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika, w szczególności w podawanych/wybieranych przez niego przy Zakupie danych osobowych, numerach dokumentu uprawniającego do połowu ryb na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nazw akwenów lub cieków, terminach połowu, itp.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien chronić hasła do Konta przed osobami nieuprawnionymi.
 10. Usługodawca zastrzega możliwość tymczasowego blokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Zakupu, innych transakcji, lub bezpieczeństwa Konta.

IV. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


 1. Za pomocą Aplikacji Mobilnej oraz Serwisu Internetowego Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi:
  1. związane z dostępem i możliwością przeglądania informacji o: akwenach i ciekach wodnych, podmiotach uprawnionych do rybactwa, jednostkach Państwowej Straży Rybackiej, okresach i wymiarach ochronnych ryb, niektórych warunkach połowu wskazanych w Regulaminach Połowu Ryb, oraz zapewnia możliwość przeglądania i korzystania z tych zasobów,
  2. możliwość zakładania i prowadzenia Konta Użytkownika,
  3. umożliwiające zakup Zezwoleń, wydawanych przez Gospodarza Wody, przy udziale Usługodawcy działającego w imieniu i na rzecz Gospodarza Wody w charakterze agenta,
  4. newslettera,
  5. związane z działalnością marketingową, w tym udostępnianie banerów reklamowych i innych informacji handlowych o usługach i towarach osób trzecich,
  6. umożliwiające odpłatne lub nieodpłatne korzystanie z Map w Aplikacji Mobilnej.
 2. Korzystanie z większości Usług i funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej jest nieodpłatne. Odpłatność na zasadach określonych w Regulaminie dotyczy wyłącznie Zakupu Zezwoleń od Gospodarza Wody oraz zakupu dostępu do Map.
 3. Użytkownik przed przystąpieniem do usługi odpłatnej, zostanie każdorazowo poinformowany o tym fakcie, w tym o wysokości opłat lub kosztów, celem uzyskania zgody Użytkownika na ich pokrycie.

V. ZAKUP ZEZWOLEŃ


 1. Usługa zakupu Zezwolenia jest odpłatna i dostępna jedynie dla Użytkowników, którzy podali poprawne dane umożliwiające przeprowadzenie transakcji. Zakup Zezwolenia przez Aplikację Mobilną dostępny jest tylko dla Użytkowników, którzy przeszli Rejestrację.
 2. Usługodawca świadczy usługi Zakupu tylko dla tych akwenów i cieków wodnych, dla których w Serwisie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej wskazana jest możliwość zakupu Zezwolenia.
 3. Odpłatność za Zakup nie obejmuje kosztów transmisji danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi, które Użytkownik ponosi zgodnie z taryfą operatora, z którego usług korzysta.
 4. Użytkownik zleca Zakup Zezwolenia, a Usługodawca przyjmuje to zlecenie, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Serwisu Internetowego. Zlecając Zakup Użytkownik zobowiązany jest określić w odpowiednim formularzu dane dotyczące osoby na rzecz której Zezwolenie ma być wydane oraz inne informacje związane z planowanym połowem, takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu uprawniającego do połowu ryb, daty planowanego połowu, akwen i technik połowu, które obejmować ma zezwolenie, lub inne dane których obowiązek podania wynikać będzie z Regulaminu Połowu Ryb obowiązującego u danego Gospodarza Wody, u którego połów ma się odbywać.
 5. Po wprowadzeniu danych Użytkownik zatwierdza je klikając przycisk zapłaty przenoszący na stronę serwisu realizującego płatności elektroniczne oraz składa oświadczenie woli, w którym akceptuje warunki Regulaminu Połowu Ryb.
 6. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie zapłaty za Zezwolenie w wybranej przez Użytkownika formie elektronicznej, za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą. Jednym z operatorów, których usługi mogą być wykorzystywane podczas realizacji płatności jest operator prowadzący serwis dostępny pod adresem https://przelewy24.pl.
 7. Bezpośrednio przed dokonaniem płatności Użytkownik otrzymuje informację o całkowitej płatności, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora ją realizującego.
 8. Poprzez dokonanie zapłaty odpowiedniej kwoty, na właściwy rachunek płatniczy Usługodawcy, Użytkownik zawiera umowę zakupu Zezwolenia według wskazań Użytkownika na warunkach określonych przez Gospodarza Wody. Jednocześnie po przyjęciu zapłaty przez Usługodawcę generowane jest potwierdzenie Zakupu wraz z Zezwoleniem, które przesyłane są na adres e-mail Użytkownika.
 9. Płatności dokonywane za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, wymagają przestrzegania regulaminów określonych przez tego operatora.
 10. Usługodawca nie gromadzi danych identyfikacyjnych związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.
 11. Zezwolenie jest ważne w formie wydruku lub w postaci zapisu elektronicznego.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, iż w trakcie kontroli Zezwoleń zobowiązany jest do okazania kontrolerowi potwierdzenia Zezwolenia w postaci zapisu elektronicznego na swoim urządzeniu mobilnym lub w postaci wydruku.
 13. Zakup Zezwolenia, w trakcie kontroli przez upoważnionego kontrolera, jest niedopuszczalny i będzie uznawany za brak ważnego Zezwolenia.

VI. DOSTĘP DO MAP


 1. Usługa dostępu do Map może być nieodpłatna lub odpłatna w przypadku niektórych Map i dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy podali poprawne dane umożliwiające przeprowadzenie transakcji. Zakup Mapy przez Aplikację Mobilną dostępny jest tylko dla Użytkowników, którzy przeszli Rejestrację.
 2. Usługodawca świadczy usługi sprzedaży dostępu do Mapy (licencja na korzystanie z Mapy przez określony czas) tylko dla tych akwenów i cieków wodnych, dla których w Aplikacji Mobilnej wskazana jest możliwość zakupu Mapy. Mapa odzwierciedla głębokość akwenu i może odzwierciedlać przybliżone ukształtowanie dna. Po zakupie licencji Mapa jest dostępna w widoku danego akwenu oraz w zakładce moje Mapy i zostaje zapisana na urządzeniu końcowym Użytkownika, co umożliwia korzystanie z niej także w trybie offline. Mapa batymetryczna akwenu widoczna jest w Aplikacji w postaci wizualnej warstwy z izobatami naniesionymi na mapę satelitarną.
 3. Mapa może być wykorzystywana na maksymalnie dwóch pierwszych urządzeniach końcowych, na których została uruchomiona przez Użytkownika.
 4. Usługodawca udziela niewyłącznej licencji na korzystanie z Map do celów zgodnych z jej przeznaczeniem i w tym celu zainstalowanej (tj. w celu poglądowym w związku z amatorskim połowem ryb) obejmującej uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie w formacie udostępnionym przez Usługodawcę, a także czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, w całości lub w części, w pamięci urządzeń końcowych Użytkownika, w tym zwielokrotnianie w pamięci tymczasowej lub operacyjnej urządzenia końcowego Użytkownika przez czas obowiązywania licencji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Map do innych celów, aniżeli do celów poglądowych do amatorskiego połowu ryb, w celu zapoznania się z topografią akwenu na potrzeby wędkowania.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzania Mapy do obrotu, wypożyczania wynajmowania Mapy, ani do udzielania sublicencji na Mapy. Zabroniona jest także redystrybucja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Map albo tworzenie nowego produktu lub usługi na podstawie Mapy, jak i kopiowanie treści, wykorzystywanie Map do tworzenia lub rozszerzania innych zbiorów danych map konkurencyjnych do Aplikacji.
 6. Odpłatność za zakup Mapy nie obejmuje kosztów transmisji danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi, które Użytkownik ponosi zgodnie z taryfą operatora, z którego usług korzysta.
 7. Użytkownik kupuje dostęp do Mapy udostępnionej przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Zlecając zakup Użytkownik zobowiązany jest określić okres na jaki zamierza nabyć dostęp do Mapy. Po potwierdzeniu danych Użytkownik klikając przycisk zapłaty zostaje przeniesiony na stronę serwisu realizującego płatności elektroniczne. Czas dostępu do Mapy biegnie od chwili jej pierwszego uruchomienia przez Użytkownika.
 8. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie zapłaty za dostęp do Mapy w wybranej przez Użytkownika formie elektronicznej, za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą. Jednym z operatorów, których usługi mogą być wykorzystywane podczas realizacji płatności jest operator prowadzący serwis dostępny pod adresem https://przelewy24.pl.
 9. Bezpośrednio przed dokonaniem płatności Użytkownik otrzymuje informację o całkowitej kwocie transakcji, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora ją realizującego.
 10. Poprzez dokonanie zapłaty odpowiedniej kwoty, na właściwy rachunek płatniczy Usługodawcy, Użytkownik zawiera umowę, której przedmiotem jest nabycie licencji na korzystanie z określonej Mapy w Aplikacji Mobilnej przez czas wskazany przy zakupie. Jednocześnie po przyjęciu zapłaty przez Usługodawcę generowane jest potwierdzenie zakupu, które przesyłane są na adres e-mail Użytkownika.
 11. Płatności dokonywane za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, wymagają przestrzegania regulaminów określonych przez tego operatora.
 12. Usługodawca nie gromadzi danych identyfikacyjnych związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.
 13. Dodając mapy do Aplikacji Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na korzystanie z danych - chmura punktów zawierająca informację o topografii akwenu - przez Usługodawcę m.in. w celu ulepszania map batymetrycznych dostępnych w Serwisie Internetowym lub Aplikacji. Użytkownik dodając mapę do Aplikacji przyznaje Usługodawcy niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, nieograniczoną terytorialnie licencję zezwalającą na wykorzystywanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, uruchamianie, zwielokrotnianie i publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie i wykonywanie praw zależnych do udostępnionych danych, w ramach Aplikacji Zimorodek lub Serwisu Internetowego
 14. Użytkownik uprawniony jest do dodawania map do Aplikacji wyłącznie własnego autorstwa. Użytkownik nie jest uprawniony do dodawania jakichkolwiek map do Aplikacji które naruszają prawa innych osób, w tym ich prawa własności intelektualnej lub których prawa mogłyby zostać naruszone z uwagi na postanowienia pkt 14 powyżej.

VII. ZAWARCIE UMOWY


 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skorzystania przez Usługobiorcę z jednej z Usług opisanych w pkt IV Regulaminu lub poprzez dokonanie zapłaty na warunkach określonych w pkt V i VI Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub na czas realizacji płatnej Usługi.
 2. Poprzez złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie drogą elektroniczną usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE


 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. dostępu do Internetu,
  2. konta poczty elektronicznej e-mail,
  3. przeglądarki internetowej w typu: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera,
  4. programu do obsługi plików w formacie PDF,

  do korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji Mobilnej potrzebne jest ponadto:

  1. urządzenie mobilne (w szczególności smartfona lub tableta) z systemem operacyjnym Android.
  2. dostęp do sieci telefonii komórkowej.
 2. Korzystanie z Usługi wymaga zapisywania plików „Cookies” przez serwer Serwisu Internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika. „Cookies” to zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego zapisany w pliku tekstowym. Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Do działania „Cookies” konieczna jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie ich z dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić korzystanie z Usługi. Pełne informacje o plikach „Cookies” zostały zawarte w „Polityce prywatności”, dostępnej na stronie https://zimorodek.pl
 3. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego i Usług było możliwe dla Użytkowników z użyciem dostępnych przeglądarek internetowych. Usługodawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY


 1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez Usługodawcę nie powodują okoliczności niezależne od niego, tj.: podanie błędnych danych podczas wypełniania formularza, w oparciu o który dochodzi do Zakupu Zezwolenia, niesprawność urządzeń końcowych należących do Użytkownika oraz ograniczenia lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet, a także inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające z działania Użytkownika niezgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca ma obowiązek świadczyć Usługi w sposób niewadliwy. Usługodawca jest jednak uprawniony do przerw w udostępnianiu Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej, w przypadku modyfikacji, modernizacji, rozbudowy lub konserwacji Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, a także w przypadku wystąpienia siły wyższej, działań lub zaniechania osób trzecich oraz innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego wykorzystania przez Usługobiorcę zasobów Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej oraz zakupionych Zezwoleń, jak również za ich wykorzystanie do połowu ryb w sposób niezgodnych z Zezwoleniem i Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb lub też dokonywanie połowu na wodach nieobjętych zakupionym Zezwoleniem.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACJE


 1. Usługodawca jest obowiązany dostarczyć Użytkownikowi Zezwolenia i Mapy wolne od wad fizycznych lub prawnych. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę Zakupu Zezwolenia lub dostępu do Mapy, w tym wadliwego ich rozliczenia.
 2. W przypadku stwierdzenia wady Użytkownik może w ramach rękojmi: żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzeczy wadliwe na wolne od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Zezwolenia na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Użytkownik może także żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić rzeczy wadliwe na wolne od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Usługodawca może odmówić wymiany lub naprawienia rzeczy jeżeli doprowadzenie ich do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.
 6. Użytkownik może również zgłaszać nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej.
 7. Reklamacje oraz informacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zimorodek.pl.
 8. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację, w tym jego imię i nazwisko (nazwę), adres i adres e-mail,
  2. określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia
  3. wskazanie żądania Użytkownika.
 9. W przypadku, gdy reklamacja nie spełnia warunków opisanych w ust. 8 powyżej lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca poinformuje Użytkownika o konieczności jej uzupełnienia określając zakres tego uzupełnienia, ze wskazaniem terminu jego wykonania, nie krótszym niż 7 (siedem) dni, wraz z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji we wskazanym terminie może skutkować pozostawieniem jej bez rozpoznania.
 10. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Usługodawca informuje, że Użytkownikom przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 12. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 13. W szczególności, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo:
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
 14. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 15. Użytkownik będący Konsumentem może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1. Zgodnie z przepisami prawa Użytkownikowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje jednakże prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych m.in. z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z czym Użytkownikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Zakupu Zezwolenia określającego wyraźnie daty lub okres połowu.
 3. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, zgodnie art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W związku z czym Użytkownikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej korzystania z Mapy jeżeli złoży ww. oświadczenie przy zakupie dostępu do Mapy.
 4. W pozostałych przypadkach nieobjętych ust. 2 lub 3 powyżej, Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej: kontakt@zimorodek.pl. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na podany powyżej adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o odstąpieniu, Usługodawca wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie ww. oświadczenia. Oświadczenie może być również złożone w formie pisemnej i wówczas winno zostać wysłane na podany w punkcie I ust. 2 Regulaminu adres Usługodawcy, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. Środki pieniężne Użytkownika niewykorzystane na realizację Usług, zostają zwrócone Użytkownikowi na rachunek bankowy wskazany przez niego za pośrednictwem wiadomości mailowej przesłanej na adres e-mail Usługodawcy.
 6. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może posłużyć się wzorem oświadczenia zawartego w załączniku do Regulaminu.

XII. WYPOWIEDZENIE UMOWY


 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w pkt IV ppkt 1 a, b, d, e, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę poprzez złożenie oświadczenia woli poprzez usunięcie Konta lub w przypadku usługi newslettera poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w wiadomości mailowej otrzymanej w ramach usługi oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Usługodawca rozwiązuje umowę poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Użytkownika, o ile ten został podany.
 4. Usługodawca ma prawo zablokować Usługi w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, lub korzystania z usług, Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania na stronach Serwisu Internetowego i stanowią integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej z Użytkownikiem.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów w tym ze względu na istotne zmiany z zakresie prowadzonej działalności, zmiany profilu i zakresu świadczonych Usług, wprowadzaniem nowych funkcjonalności i udogodnień zawiązanych z korzystaniem z Usług, wystąpienia zmian technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub Aplikacji Mobilnej, a także z uwagi na zmiany danych Usługodawcy, lub konieczność dostosowania Regulaminu do zmian w przepisach prawa. Informacja o zmianach wraz z nowym brzmieniem Regulaminu oraz planowaną datą wejścia w życie będzie opublikowana na stronie internetowej Serwisu Internetowego pod adresem https://zimorodek.pl. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.
 3. Do zleceń złożonych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się postanowienia poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści nowego Regulaminu, ma on prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej i żądać usunięcia swoich danych.
 5. Treść wersji Regulaminu sprzed jego zmiany, dostępna jest na stronach Serwisu Internetowego.
 6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu Internetowego można kierować pod adres e-mail: kontakt@zimorodek.pl.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisu kodeksu cywilnego oraz inny powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2022 r.