Wisła nr 3

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisła - nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła od osi podłużnej korony stopnia wodnego Dąbie położonej w km 80+900, do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Raba wraz z wodami dopływów rzeki Wisła na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem:- wód rzeki Prądnik w granicach Ojcowskiego Parku Narodowego - wód rzeki Dłubnia na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Baranówka.a) Przebieg granic regionu wodnego Górnej Wisły określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1953) w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Kraków
Okres dzierżawy : 01.01.2020 r. - 31.12.2029 r.
Długość: 92,78 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, bocheński
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:29 Zachód słońca: 18:30

Inne akweny tego dzierżawcy